Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

07:25
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAmere Amere
06:47
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaAmere Amere
06:45
8261 598c 500
Reposted fromerial erial viaAmere Amere

May 21 2017

08:08
Ze szczęściem widuję się od czasu do czasu,  
z depresją sypiam.
— specialneeds.soup.io

May 17 2017

15:38
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaejze ejze

May 10 2017

09:40
6860 0833 500
Reposted fromfallintotime fallintotime vianaiwna naiwna
09:39
Pozwól sobie na popełnianie błędów. Każdy z nas popełnia błędy. Najtrudniejszą sztuką jest pozwolenie sobie samemu na ich popełnianie. Daj sobie takie prawo. To na nich najlepiej się uczymy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
09:39
8255 e78b 500
Reposted fromkaiee kaiee viametanoize metanoize
09:21
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmere Amere

May 05 2017

17:34
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viainyou inyou

April 16 2017

09:50
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
09:49
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viacatchmelater catchmelater
09:47
5223 af78
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
09:47
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaiblameyou iblameyou
09:46
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaiblameyou iblameyou
09:42

eastafrician:

surround yourself with people that care about your mental health

April 03 2017

16:08
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
16:08
9928 084e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmere Amere
16:07
8084 f7fa
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaAmere Amere
16:04
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl