Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

11:27
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viaszalony-virus szalony-virus
11:27
2537 1a2a
09:46
8990 06c4 500

May 19 2019

13:34
2533 329a

May 18 2019

19:02
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viapchamtensyf pchamtensyf
19:02
14:02
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski

May 17 2019

17:28
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaskynetpizza skynetpizza
17:27
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via12czerwca 12czerwca
17:24
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viamalinowowa malinowowa
17:24
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamalinowowa malinowowa
17:24
Reposted fromFlau Flau viaTechnofrikus Technofrikus
17:24

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viamalinowowa malinowowa
17:24
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viamalinowowa malinowowa
14:24
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viaszalony-virus szalony-virus
14:24
Im człowiek starszy, tym więcej w nim nagromadzonego żalu.
— David Baldacci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
14:23
6186 480c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiblameyou iblameyou

May 16 2019

14:42

May 15 2019

15:01
15:00
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl